สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

 

 

 
 

  โปรแกรม   Crocodile Clips 3 Elementary

  ที่มา 
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการต่อวงจรไฟฟ้า  โดยจัดเครื่องมือและอุปกรณ์มาให้เลือกใช้ ผู้ใช้สามารถหยิบอุปกรณ์มาแล้วลากเส้นต่อวงจรได้ตามต้องการ  หากการต่อวงจรนั้นถูกต้องจะเกิดการตอบสนอง   ทำให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าวงจรที่ต่อนั้นใช้งานได้หรือไม่  ผู้ใช้สามารถนำวงจรที่ต่อในโปรแกรมที่ถูกต้องแล้วไปปฏิบัติจริงได้โดยไม่ต้องลองผิดลองถูก  เป็นการประหยัดและปลอดภัยจากไฟฟ้าและไม่ก่อให้ความเสียหายต่ออุปกรณ์  ทำให้เรียนรู้ได้เร็วขึ้น

 
 

  โปรแกรม  Scratch

  ที่มา 
เป็นโปรแกรมที่ใช้ฝึกการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น โดยการเขียนโปรแกรมต้องเริ่มเขียน  Flow chart ซึ่งโปรแกรมจะมีรูปแบบของไอคอน Flow chart ในลักษณะจิกซอร์ที่คลิกลากไอคอนดังกล่าว มาวางตามเหตุการณ์ที่ผู้เขียนโปรแกรมต้องการให้เกิด เหมาะสำหรับการฝึกเขียนโปรแกรมสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 – 3

 
 

  โปรแกรม  Google SketchUp 6.0

  ที่มา 
เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างรูปทรง 3 มิติสำหรับการสร้างงานเชิงสถาปัตยกรรม เช่น บ้าน อาคาร สวน เป็นต้น โปรแกรมสามารถสร้างแบบร่างตามจินตนาการ ออกแบบและสร้างโมเดลเป็นรูปร่าง ต่างๆ เป็นงานแอนิเมชั่น และภาพนิ่งได้  Export  ชิ้นงานเป็นโมเดล 3  มิติได้หลากหลายรูปแบบ เช่น 3DS , DWG, DXF, OBJ, XSI  ส่วนภาพเคลื่อนไหวได้แก่ AVI และ MOV นอกจากนี้ยังใช้ฟังชั่น  Photo Match สร้างโมเดล จากภาพถ่ายได้ ทำภาพลายน้ำได้ กล่าวโดยสรุปถึงความสามารถโดยรวมของโปรแกรม SketchUp คือ
        - ใช้สร้างโมเดลเพื่อนำไปใช้ร่วมกับโปรแกรม Google Earth ได้
        - ใช้สร้างโมเดลเพื่อนำไปเสนองานเป็นรูปแบบ 3 มิติได้
        - ใช้สร้างโมเดลเพื่อ Export ออกมาเป็นพิมพ์เขียวที่ใช้ในงานก่อสร้างได้
โปรแกรม Sketch Up มี 2 รุ่นคือ Google SketchUp pro 6.0 (สำหรับจำหน่าย) และ Google SketchUp 6.0  (สำหรับใช้งานฟรี) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ที่ www. SketchUp.com  (โปรแกรม เวอร์ชั่น 6.0  ยังไม่สนับสนุน windows Vista)  ความต้องการขั้นต่ำของระบบ ได้แก่
    1.  computer Intel Pentium III 2.0 Ghz  Ram 512 Mb  Windows xp
    2. โปรแกรมและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ได้แก่ Net 1.1 Fremework, InternetExplorer 6.0  Quick Time 5.0  และ เมาส์แบบ  3  ปุ่ม

 

 
 

  [Home]